Reading the Paper

תנאי שימוש

באתר www.edirector.co.il מופיע מידע הנוגע להכשרת דירקטורים ובכלל זה תחומי הבקרה, ביקורת פנימית, ניהול סיכונים, ביקורת מערכות ממוחשבות ואיתור ומניעת הונאות. שימוש באתר כפוף לתנאי הסכם הרשאה זה.

1. eDirector שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים להסכם הרשאה זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר בעת ביצוע פעולה בו. הודעה על שינוי, כאמור, תפורסם באתר. פרסום שינוי, כאמור,  יכלול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של eDirector, פרק זמן סביר אשר יאפשר למשתמש סביר לסרב לקבל את השינוי. סירוב לקבל את השינוי כמוהו כביטול הסכם זה בוטל הסכם זה, לפי סעיף זה או בכל מקרה אחר, לא תהיה מורשה לגשת אל האתר ו/או לעשות כל שימוש בו.

2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השימוש באתר ניתן במצבו הנוכחי (As Is).

3. לeDirector היכולת לפקח על השימוש באתר והיא רשאית לאגור, להשתמש ולחשוף כל מידע שיתקבל ממבצעי הפעולות באתר, כמפורט להלן, במסגרת השימוש באתר, בכפוף להוראות כל דין.

4.כל הנכנס לאתר מאשר כי קרא את התנאים הרשומים לעיל ולהלן בעניין השימוש באתר, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם. אם אינך מקבל את התנאים המפורטים לעיל ולהלן, אינך מורשה לגשת אל האתר ו/או לעשות כל שימוש או פעולה בו.

אחריות למידע.

5.האתר בכללותו, ובכלל זה כל המידע המופיע בו, התוכנה שבבסיסו, המידע וכל החומר האחר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשות מבצעי הפעולות כפי שהם (as is).

6.מובהר ומפורש בזאת כי המידע המופיע באתר אינו בבחינת יעוץ ואין להסתמך עליו.

7.האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי eDirector לאותם מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.

8.כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר  נעשית לפי שיקול דעתו של הנכנס לאתר ובאחריותו הבלעדית.

בעלות ושמירת זכויות.

9.כל הדפים המצויים באתר, היצירות והמידע הם רכושה של eDirector ו/או רכושם של אחרים, אשר התירו לה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן הדפים ומן היצירות ללא הסכמתה המפורשת של eDirector ושל בעלי הזכויות ביצירות כאמור.

10.הסימנים המצויים באתר הם סימני מסחר אשר נרשמו על ידי בעליהם. אין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

11.תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטתה של eDirector ואין היא מתחייבת על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו נעשה על אחריותו הבלעדית של מבצע הפעולה באתר.

12.כל הנתונים שימסור משתתף באתר לeDirector ו/או לאחר באמצעות האתר עשויים להירשם על ידי eDirector, ויהוו נכס של eDirector. ביקשה eDirector לשמור את המידע, תעשה השמירה לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. eDirector נוקטת צעדים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת, אין eDirector יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשרות באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. eDirector לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

13.האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו, לא ישאו בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, מפורשת ו/או משתמעת למידע המקושר ו/או לתכני צד שלישי ואין בקישור ו/או בהפניה אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת של האתר, אלא אם צוין אחרת.

14.המשתמש מקבל על עצמו, את מלוא הסיכון והאחריות בגין שימושו בתכני האתר ו/או במידע המקושר ו/או בתכני צד-שלישי, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם.

15.בכל מקרה לא יהיה האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו אחראים לשימוש ו/או הסתמכות כלשהי, כאמור,  משום סיבה שהיא ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד האתר ו/או בעליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של תכני האתר ו/או המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם ו/או מכל סיבה אחרת נוספת.

16.eDirector שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במידע שיימסר לה ו/או באמצעות האתר לצרכים סטטיסטיים.

17.eDirector תהיה רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל מועד, באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, ולא תהיה מחוייבת בתשלום פיצוי כלשהו ו/או לכל סעד אחר בגין פעולה זו.

18.האמור בלשון זכר - אף לשון נקבה במשמע; האמור בלשון יחיד - אף לשון רבים במשמע.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט, לו נתונה הסמכות העניינית, בתל אביב.