Image by Sean Pollock

ממשל תאגידי ורגולציה

 • עבודת הדירקטוריון, איך נכון לעשות זאת!

 • חידושים בממשל התאגידי

 • הסיכון בשימוש במידע פנים

 • אקטיבזם של בעליי מניות שיקול טווח ארוך ותכלית הפירמה

 • ניהול סיכונים משפטיים בסביבה עסקית ורגולטורית דינמית

 • הגנת הסביבה? למה זה כדאי לי

 • תפקידו של המבקר הפנימי וכיצד תוכלו לנצלו טוב יותר

 • היבטים בעבודת הדירקטור והדירקטוריון בראי ביקורת המדינה

 • הדירקטור, הביקורת הפנימית, ביקורת המדינה - ומה שביניהם

 • משולש הכוחות בארגון (אסיפה כללית, דירקטוריון, מנכ"ל – סמכויות, אחריות ומה שביניהם)

 • ניהול סיכונים וביטוח – אחריות הדירקטוריון

 • ביטוח דירקטורים

 
 
 

כספים ותפעול

 • סיכונים פיננסיים

 • סגירת דוחות כספיים, הדרך הנכונה

 • אחריות הדירקטוריון באיתור ומניעת מעילות

 • ניהול סיכוני אשראי ביטוח לקוחות ודרכי הפתרון

 • חידושים בעולם הביטוח

 • אסטרטגיית רכש והתקשרויות בפרויקטים הנדסיים, מכרזים (בהתמחות במגה פרויקטים, פרויקטי PPP , פרוייקטי תחבורה גדולים)

 • קבלת החלטות על בסיס ניתוח נתונים

 • ״אפקט הפרפר״ - קבלת החלטות בתנאי מורכבות ואי ודאות

 • סוגיות בהערכות שווי לדוחות כספיים

 • מודלים מתקדמים לניהול סיכונים בפרויקטי תחבורה ותשתיות

 • זיהוי וניהול חשיפות פיננסיות בחברות

 • קביעת מדיניות ניהול סיכונים פיננסים בחברות

 • שימוש בנגזרים לניהול חשיפות פיננסיות

Image by Pepi Stojanovski
 
Stock Market Graph

שוק ההון

 • שוק ההון בישראל, ולאן הוא הולך?

 • גיוסים והנפקות – מתי ואיך? מה נדרש? איך להתכונן?

 • בעלי עניין הם לא עניין של מה בכך- התמודדות בשוק אקטיביסטי

 • חברה ציבורית ללא גרעין שליטה הטוב והרע.

 • סקירת מאקרו כלכלה של השוק והענף שלך

 • ניהול סיכוני מודלים (MRM) 

טכנולוגיות מידע

 • ניתוח נתונים ו Big Data, האם גם בארגון שלנו?

 • טרנספורמציה דיגיטלית

 • אסטרטגית טכנולוגיות מידע

 • Data Driven - ניתוח מידע דיגיטלי תחרותי גלוי

Microchip
 
Image by Markus Spiske

אבטחת מידע וסייבר

 • האם הארגון שלכם בטוח? אבטחת מידע וסייבר

 • תקנות הגנת הפרטיות ו GDPR

 • על משא ומתן וניהול משברי סייבר

 • ביטוח סייבר

 

ניהול סיכונים

 • ניהול סיכוני אשראי ביטוח לקוחות ודרכי הפתרון

 • ניהול סיכונים תפעוליים

 • ניהול סיכוני אשראי

 • ניהול סיכונים כחלק מהתרבות הארגונית

 • ניהול סיכונים בפרויקטים הנדסיים

 • ניהול סיכוני בטיחות ובריאות בעבודה

 • אינטרנט קטלני – ניהול סיכונים דיגיטליים

 • ניהול סיכונים בהיבט המשאב האנושי (דור ה Z, Y, X...)

ניהול סיכונים.jpg
 
הונאות.jpg

איתור הונאות ומעילות

 • אחריות הדירקטוריון לאיתור ומניעת מעילות

 • בקרה פנימית מתמשכת? וכיצד היא יכולה לסייע לנו

 

העשרה ולנפש

 • אקטיבזם של בעלי מניות שיקול טווח ארוך ותכלית הפירמה

 • שיחה חופשית על תפקיד הדירקטור

 • חדשנות בחברות, האם זה דבר חדש?

 • חדשנות כאסטרטגיה תחרותית בשוק משבש

 • תקשורת, נטוורקינג והשפעה בתנאי עמימות ואי ודאות

 • תהליכי Ideation - שיטות לפיתוח מרעיון למעשה 

Image by Jon Tyson