Image by Shot by Cerqueira

הסיפור שלנו

לפני כמה שנים, כאשר יצא מכרז למינוי דירקטור בחברה ממשלתית מסוימת, לא פחות מ-14,000 אנשים הגישו מועמדות. גם אם המקרה הזה חריג, הוא מלמד אותנו עד כמה נחשק תפקיד הדירקטור בישראל. אכן, במרבית המקרים מי שמקבל פנייה לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית או ציבורית (חברה הנסחרת בבורסה) הוא אדם שלרוב הספיק דבר או שניים בחיים ונהנה ממוניטין קודמים. מינוי לדירקטור נחשב, בצדק, כסוג של סמל סטטוס וגורר עמו כבוד, עניין ואתגר. כשמוסיפים לזה את רכיב השכר ואת התפיסה הרווחת (שרחוקה מאוד מהמציאות) שמדובר בתפקיד קל שאינו דורש השקעה רבה ואינו גוזל זמן מלבד נוכחות קבועה בישיבת הדירקטוריון החודשית, אין פלא שמרבית האנשים יקבלו בשמחה הצעה לכהן כדירקטורים בחברות, גם בלי ששקלו היטב את המשמעויות ובלי שהתעמקו באחריות שבאה עם התפקיד.

בהקשר הזה נציין ש'אחריות' היא מונח המפתח, כי האחריות הרובצת על כתפי הדירקטור עצומה. הדירקטורים ממלאים תפקיד חשוב של 'שומרי סף' בחברות ממשלתיות, וציבוריות וגופים מוסדיים, הם מאזנים ומפקחים על פעילות ההנהלה, שומרים על האינטרס של הציבור ובזכות ניסיונם יכולים להניע תהליכים חיוביים ולמנוע מחברות לקבל החלטות רעות.

לכן, המגמה של הרגולטורים בשנים האחרונות היא להרחיב את תפקידי הדירקטור ובאותה נשימה לוודא שהדירקטורים יגלו בקיאות בשינויי הרגולציה, הבנה באספקטים ניהוליים, משפטיים, טכנולוגיים ופיננסיים המשליכים על היכולת של הדירקטורים למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר. באופן טבעי דירקטורים מגיעים מעולמות שונים (העסקים, האקדמיה, הצבא, המדע, התעשייה ועוד) וגם כאשר הם מביאים עמם מטען אישי מרשים, עדיין יהיו פערי מידע שעלולים להיות קריטיים למילוי התפקיד על הצד הטוב ביותר. כאן אנחנו, eDirector נכנסים לתמונה.

eDirector הוא גורם מקצועי שמרכז את כל הידע הדרוש לדירקטור למילוי תפקידו תחת קורת גג אחת. אנחנו פה בשביל להנגיש עבורכם את הידע הזה באופן שוטף. אנחנו מציעים סדרה של הכשרות והשתלמויות בנושאים הרלוונטיים ומספקים לדירקטור את מעטפת הידע הדרושה לו. ההכשרות מועברות על ידי מרצים מומחים מהארץ ומהעולם.

הפוקוס של eDirector הוא בהכשרה השוטפת של הדירקטור, הכשרה שנותנת מענה לדרישות הרגולטורים השונים (כמו רשות ניירות ערך, המפקח על הבנקים, רשות החברות הממשלתיות, רשות שוק ההון ועוד), כאשר תכניות הלימוד מותאמות תמיד לאופי הפעילות של הארגון שמזמין את ההכשרה. בין הלקוחות שלנו אפשר למצוא את החברות המובילות במשק הישראלי בתחומים רבים ומגוונים. בין היתר: בנקים, חברות ציבוריות, חברות ביטוח, מלכ"רים ועמותות.

Image by Matthew Henry