Businessmen

המחויבות החוקית של הדירקטור

ריכזנו עבורכם את עיקר החובות שהחוק מחל על חברי הדירקטוריון, רשימת חובות זו אינה טריוויאלית. ההכרה וההבנה לעומק של חבות חוקית זו היא הסיבה העיקרית להשתלמות שאתם נדרשים לעבור ומהווה מפתח מרכזי לקדנציה מוצלחת וחלקה של הדירקטוריון.